ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом ТОВ «АЛЮТЕХ-К»
№ 67 від «19» березня 2019 року

м. Бровари, Київська область, Україна
Дата затвердження «19» березня 2019 року
Дата введення в дію «22» березня 2019 року
Остання дата оновлення «08» січня 2024 року

ТОВ «Алютех-К», що далі іменується Постачальник, в особі директора Остапчука О.С., який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Особа, яка має належну діє- та правоздатність, що приєдналась до цього Договору, шляхом який зазначений у тексті цього Договору, що далі іменується Покупець, з другої сторони, разом іменовані Сторони, кожне окремо — Сторона у відповідних відмінках, уклали цей Договір про наступне:

1. Загальні умови

1.1. Цей Договір є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України та укладається лише шляхом приєднання Покупцем до всіх його умов у спосіб, що визначає Постачальник, у відповідності до ст. 205 Цивільного кодексу України.
1.2. Приєднання Покупця до умов даного Договору відбувається шляхом його акцепту (погодження/підписання) Специфікації щодо замовлення та поставки конкретно визначеного Товару.
1.3. Цей Договір розповсюджує свою дії (укладається та виконується) тільки на території України. Цей Договір не розповсюджується (не діє та не заявляється до приєднання) на області, райони, населені пункти, тощо, які хоч і відносяться до географічної території України, але є тимчасово окупованими (такі, як АР Крим), або знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції ті інших заходів із забезпечення національної безпеки і оборони в Донецькій та Луганській областях або на лініях зіткнення, або на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють своїх повноважень.
1.4. Цей Договір не є гарантійними зобов’язаннями Постачальника в розумінні Закону України «Про захист прав споживачів».
1.5. Факт прийняття Покупцем умов цього Договору підтверджується погодженням та/або підписанням Покупцем Специфікації щодо замовлення та поставки конкретно визначеного Товару. За цим Договором не потребується ніяких інших згод Покупця. Дата приєднання в такому разі збігається із датою Специфікації.
1.6. Постачальник має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до даного Договору. Розміщення Договору, змін та додатків до нього відбувається в мережі Інтернет за адресою: www.alutech.ua/dogovor-postavki/.

2. Предмет Договору

2.1. Постачальник зобов’язується поставляти та передавати у власність Покупцю, а Покупець зобов’язується прийняти продукцію (далі за текстом Договору — Товар) на умовах, визначених в цьому Договорі.
2.2. Найменування, асортимент та кількість Товару зазначаються у Специфікації (далі — Специфікація).
2.3. Партією Товару вважається найменування, кількість та асортимент Товару, зазначені в одній Специфікації. Специфікація формується на підставі Розрахунку Покупця. Розрахунок є документом про наміри Сторін виключно інформативним без зобов’язань для Сторін. Зобов’язання Постачальника перед Покупцем щодо замовлення/виготовлення/поставки Товару виникають виключно після підписання Сторонами відповідної Специфікації.
2.4. Постачальник гарантує, що Товар, який поставляється за кожною окремою партією, на дату поставки є його власністю, у спорі та під забороною не перебуває, права на нього третіх осіб відсутні.

3. Ціна Товару та загальна сума Договору

3.1. Ціна кожної одиниці Товару визначається за погодженням Сторін та вказується у Специфікації. В ціну Товару включається вартість тари, упаковки, навантажувальних робіт, транспортування, виключно у випадку, якщо вибрані такі умови поставки, а також маркетингові витрати Постачальника на просування Товару (IP телефонія, розробка/просування/підтримання Інтернет сайтів, онлайн консультанти, програми CRM чи інші подібні, інші програми та технології для просування Товару) за окремими заявками/домовленостями з Покупцем.
3.2. Вартість однієї партії Товару являє собою вартість Товару зазначену у Специфікації, за якою ця партія поставляється.
3.3. Загальна сума Договору складається із сум всіх Специфікацій, складених відповідно до цього Договору.
3.4. Ціна Товару в Розрахунку зазначена в євро. Ціна Товару у Специфікації зазначається в гривнях по офіційному курсу євро до гривні, що встановлений Національним банком України на дату формування Специфікації, із додавання до такого курсу 3 (трьох) відсотків.
3.5. Постачальник має право на зміну вартості Товару, який не оплачений Покупцем на 100%, у випадку зміни цін на комплектуючі, сировину до Товару (в тому числі зміні цін алюмінію на LME) та офіційного курсу НБУ гривні до євро більш ніж на 10% з моменту замовлення Товару до моменту планової дати поставки Товару.

4. Порядок та строки поставки

4.1. Постачальник зобов’язаний здійснити поставку Товару за базовими умовами поставки відповідно з Правилами Інкотермс в редакції 2010 року, що зазначені у Специфікації.
4.2. Погодження поставки здійснюється в наступному порядку:
4.2.1. потенційний Покупець направляє Постачальникові Заявку на поставку Товару в якій вказується: найменування, асортимент, кількість Товару, що поставляється, а також вказується адреса і спосіб доставки (у разі його зміни) по телефону, факсу або за допомогою електронної пошти. У відповідь на таку Заявку Постачальник надає такому потенційному Покупцю Розрахунок, якщо потенційний Покупець згоден на подальшу співпрацю, то він має запитати у Постачальника Специфікацію. Факт підписання Специфікації є погодженням Сторонами окремої партії до поставки;
4.2.2. після виготовлення/імпорту Товару, що був замовлений Покупцем та не оплачений на 100%, Постачальник може направити Покупцю повідомлення про готовність Товару до поставки, а Покупець зобов’язаний оплатити такий Товар на 100% протягом двох банківських днів з моменту отримання такого повідомлення та забрати Товар на складі Постачальника протягом 2 банківських днів з моменту оплати або отримати такий Товар при доставці;
4.2.3. після виготовлення/імпорту Товару, що був замовлений Покупцем та повністю оплачений, Постачальник може направити Покупцю повідомлення про готовність Товару до поставки, а Покупець зобов’язаний протягом двох банківських днів з моменту отримання такого повідомлення забрати Товар на складі Постачальника або отримати такий Товар при доставці.
4.3. За Договором допускається поставка Товару частинами, проте від цього не залежить загальний термін виконання Постачальником своїх зобов’язань по поставці Товару в цілому, а Покупець не має права відмовитися від приймання Товару, який був поставлений частинами, за умови дотримання Постачальником умов Договору щодо якості Товару.
4.4. Право власності на Товар (у разі постачання Товару частинами — на кожну його частину, партію) переходить до Покупця відповідно до умов поставки, що зазначені у Специфікації. Передача Товару оформляється шляхом підписання Покупцем накладної на Товар уповноваженою особою. Повноваження осіб, що здійснюють приймання товару від імені Покупця (за винятком випадків, коли приймання товару здійснюється безпосередньо керівником Покупця) Покупець зобов’язаний підтверджувати довіреністю. У разі позбавлення уповноваженої особи права на отримання товарно-матеріальних цінностей по виданій їй довіреності, термін якої не закінчився, Покупець зобов’язаний негайно того ж дня повідомити письмово про це Постачальника, і направити Постачальнику довіреність на іншу особу, якій доручено отримання товарно-матеріальних цінностей. Не виконання вказаних вимог позбавляє права Покупця пред’являти претензії до Постачальника щодо передачі Товару не уповноваженій особі.
4.5. Відмітка Покупця або перевізника Покупця на накладній на Товар про отримання Товару підтверджує факт отримання Товару і перехід права власності на нього.
4.6. З моменту поставки Товару Покупець є відповідальним за дотримання умов зберігання і несе ризик випадкового знищення або пошкодження (псування) Товару.
4.7. Покупець, у випадку подальшого відчуження Товару третім особам, зобов’язується здійснювати подальшу реалізацію придбаного Товару із збереженням оформлення і товарного знаку Постачальника.
4.8. Сторони погоджують, що Специфікації складені у письмовій формі, та передані за допомогою факсу або обміну сканованими копіями мають силу оригіналу до моменту отримання оригіналу. У момент отримання оригіналу факсимільна/сканована копія втрачає свою чинність.
4.9. Строк поставки відповідної партії Товару зазначається у Специфікації. Під «робочими днями» щодо строків поставки Сторони розуміють всі дні крім суботи, неділі, святкових та неробочих днів, що зазначені в законодавстві України.

5. Порядок розрахунків

5.1.Оплата здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника або в іншій формі та спосіб, що не заборонені чинним законодавством України.
5.2. Покупець оплачує Постачальнику кожну партію Товару на підставі відповідної Специфікації та у строки, що зазначені у такій Специфікації. Постачальник не надає рахунки для оплати.
5.3. При 100% попередній оплаті зобов’язання Постачальника по виконанню Специфікації не вступають в силу до моменту отримання Постачальником 100% передплати. У випадку порушення такого строку Покупцем Постачальник має право змінити строк поставки на відповідну кількість днів.
5.4. Днем оплати є день зарахування грошових коштів на поточній рахунок Постачальника.
5.5. При отримання платежів Постачальник без узгодження з Покупцем:

 • зараховує отримані грошові кошти не зважаючи на призначення платежу в рахунок погашення заборгованості за Товар, що поставлений в минулі періоди;
 • зараховує отриману суму, що надійшла як оплата за Товар, та перевищує вартість Товару, як передплата наступної партії Товару.
5.6. Постачальник звільняється від зобов’язань за Специфікацією, яка є наслідком отриманого замовлення на виготовлення/поставку Товару, у випадку значного коливання курсу гривні до євро при умові, що поставка такого Товару за такою специфікацією не відбулась протягом 30 календарних днів з дати такої Специфікації.

6. Якість Товару

6.1. Якість Товару повинна відповідати усім санітарним, гігієнічним, технічним та іншим нормам, стандартам і правилам, встановленим для Товару даного виду.
6.2. Якість товару повинна бути підтверджена документами, що необхідні для даного виду Товару відповідно до вимог законодавства України.
6.3. Товар повинен бути належним чином упакований відповідно до вимог чинного законодавства України.
6.4. Постачальник гарантує, що у нього є всі необхідні документи для здійснення продажу Товару, що поставляється згідно даного Договору, а саме: дозволи, ліцензії, сертифікати та інші документи, що підтверджують якість товару та право постачальника його реалізовувати.

7. Приймання-передача Товару

7.1. Приймання-передача Товару здійснюється в місці поставки повноважними представниками Сторін.
7.2. У питаннях приймання-передачі Товару Сторони керуються положеннями Інструкції про порядок прийому продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку за кількістю, затвердженою постановою Держарбітражу від 15.06.65 р. № П-6, та Інструкції про порядок прийому продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку за якістю, затвердженою постановою Держарбітражу від 25.04.66 р. № П-7.
7.3. Оформлення приймання-передачі Товару здійснюється шляхом підписання представниками Сторін видаткових накладних та інших товаросупроводжувальних документів.
7.4. У разі виявлення у момент передачі невідповідності кількості фактично переданого Товару кількості, зазначеній у видатковій накладній або іншому товаросупроводжувальному документі, а також у разі виявлення невідповідності якості переданого Товару якості, зазначеній у документах, що підтверджуються якість Товару, Покупець або перевізник Покупця повинен призупинити приймання Товару та скласти за участю повноважного представника Постачальника відповідно до вимог чинного законодавства Акт про виявлені недоліки.
Якщо у момент виявлення недоліків представник Постачальника відсутній або не має повноважень на підписання Акту, Покупець або перевізник Покупця повинен протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити Постачальника про недоліки Товару, що приймається, та дочекатись повноважного представника Постачальника, за участю якого скласти Акт.
Якщо представник Постачальника не з’явиться протягом 5 (п’яти) робочих днів після повідомлення Постачальника про недоліки Товару, що приймається, Покупець або перевізник Покупця має право самостійно, без присутності представника Постачальника, скласти Акт про недоліки та направити його копію Постачальнику.
Зазначений Акт є підставою для пред’явлення Покупцем претензій до Постачальника.
7.5. У випадку виявлення недоліків якості поставленого Товару, які не були виявлені під час його приймання, Покупець повинен організувати доставку такого неякісного Товару Постачальнику для огляду та разом з представником Постачальника скласти Акт про недоліки. На підставі Акту, визначеного п. 7.4. або п. 7.5. Договору, та письмової вимоги Покупця Постачальник, у випадку якщо Постачальник визнав такі недоліки, зобов’язаний замінити неякісний Товар на Товар належної якості або компенсувати Покупцю його вартість у термін на протязі чотирнадцяти робочих днів з моменту підписання відповідного Акту при наявності на складі Постачальника. В разі відсутності Товару на складі термін заміни обумовлюється з представником Покупця, але він повинен складати не більше 30 календарних днів

8. Гарантійний строк.

8.1. Постачальник гарантує якість та надійність Товару, що постачається, протягом гарантійного терміну за умов дотримання правил підбору/проектування, транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації даного Товару. Покупець, у випадках подальшої реалізації Товару, відповідає перед кінцевим споживачем Товару стосовно дотримання гарантійних строків в рамках відповідальності Постачальника перед Покупцем.
8.2. Гарантійних термін:

 • на ворота секційні та в’їзні (ADS-400), жалюзі-ролети визначається згідно технічного паспорту або експлуатаційного паспорту даного виробу;
 • на комплектуючі вироби для виготовлення жалюзі-ролет, комплектуючі до воріт секційних та в’їзних (ADS-400), відливи, алюмінієві профільні системи (АПС), фурнітура SG визначається як 12 місяців з моменту поставки Товару;
 • на перевантажувальну техніку Alutech (за виключенням гідравлічної системи) визначається як 24 місяці з моменту поставки Товару;
 • на перевантажувальну техніка Alutech (гідравлічна системи) визначається як 12 місяців з моменту поставки Товару;
 • Електродвигуни та пристрої керування Somfy визначається як 36 місяців з моменту поставки Товару;
 • на електродвигуни Somfy Simu визначається як 12 місяців з моменту поставки Товару;
 • на електродвигуни до ролетних систем Alutech визначається як 36 місяців з моменту поставки Товару;
 • на пристрої керування до ролетних систем Alutech визначається як 24 місяці з моменту поставки Товару;
 • на системи керування до ролетних систем Nero визначається як 24 місяці з моменту поставки Товару;
 • на пристрої керування до ролетних систем An-motors визначається як 24 місяці з моменту поставки Товару;
 • на електродвигуни та блоки управління для гаражних секційних воріт Marantec визначається як 36 місяців з моменту поставки Товару;
 • на електродвигуни та блоки управління для промислових секційних воріт Marantec визначається як 24 місяці з моменту поставки Товару;
 • на аксесуари (пристрої безпеки, пристрої дистанційного управління та інше) визначається як 36 місяців з моменту поставки Товару;
 • на автоматику для всіх типів воріт та шлагбауми An-motors визначається як 24 місяці з моменту поставки Товару;
 • на автоматику для всіх типів воріт та шлагбауми Comunello визначається як 36 місяців з дати виготовлення Товару;
 • на автоматику для всіх типів воріт та шлагбауми Alutech визначається як 36 місяців з моменту поставки Товару.
8.3. При виявленні у Товарі у період гарантійного строку скритих дефектів, які зафіксовані у відповідному акті (протоколі), який має бути підписаний представником Постачальника, усунення цих дефектів проводиться Покупцем. Постачальник гарантує заміну неякісних деталей на якісні за свій рахунок.
8.4. Заміна неякісних деталей, як виконання гарантійних зобов’язань, виконується Постачальником у термін на протязі 14-ти робочих днів з моменту виявлення дефектів при наявності на складі Постачальника. В разі відсутності комплектуючих на складі термін заміни обумовлюється з представником Покупця, але він повинен складати не більше 30 календарних днів.
8.5. У випадку недотримання правил підбору/проектування, транспортування, зберігання, виконання монтажних робіт Покупцем (зазначених в інструкції по монтажу, технічних каталогах) або недотриманням правил експлуатації (зазначених в інструкціях по експлуатації даного Товару), які поставляються разом з Товаром та розміщені на сайті Постачальника, Постачальник не несе відповідальності за якість Товару та звільняється від виконання подальших гарантійних зобов`язань.

9. Відповідальність Сторін

9.1. За невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору винна Сторона зобов’язана сплатити іншій передбачені цим Договором штрафні санкції. Сплата штрафних санкцій виключає відшкодування збитків та не звільняє винну Сторону від виконання нею зобов’язань за даним Договором.
9.2. На Постачальника покладаються наступні штрафні санкції:
9.2.1. за прострочення поставки Товару сплачує Покупцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості непоставленого Товару за кожен день прострочення, включаючи день поставки.
9.3. На Покупця покладаються наступні штрафні санкції:
9.3.1. за несвоєчасну оплату Товару сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення, включаючи день погашення боргу.
9.4. Сторони визначили, що порушення Покупцем встановленого в Специфікації терміну оплати за поставлений Товар, більш ніж на 10 (десять) календарних днів є підставою для припинення Постачальником поставок на користь Покупця до моменту повного погашення Покупцем заборгованості за поставлений Товар, у тому числі і неустойки, передбаченої цим Договором. При цьому припинення Постачальником поставок до моменту повного погашення Покупцем заборгованості не вважається неналежним виконанням або невиконанням Постачальником своїх зобов’язань по поставці Товару і не тягне за собою застосування до Постачальника будь-яких штрафних санкцій і/або стягнення збитків.
9.5. У випадку прострочення строків оплати відповідно до ст. 625 Цивільного Кодексу України, Покупець зобов’язаний сплатити Постачальникові суму основного боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, пеню згідно п. 9.3.1. Договору, а також 36 % річних від простроченої суми.
9.6. У випадку порушення Покупцем умов п.п. 4.2.2, 4.2.3 щодо строків отримання Товару, готового до поставки або поставленого з доставкою, Покупець зобов’язується сплачувати Постачальнику плату за зберігання такого Товару у розмірі одного відсотку від вартості такого Товару за кожний день понад строк, що зазначений у п.п. 4.2.2, 4.2.3.

10. Форс-мажор

10.1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання (неналежне виконання) обов’язків за цим Договором, якщо таке невиконання (неналежне виконання) спричинене дією обставин непереборної сили (форс-мажор). У цьому випадку Сторона, що допустила невиконання, повинна виконати обов’язки за цим Договором після закінчення дії обставин непереборної сили.
10.2. Про дію обставин непереборної сили, Сторона, що перебуває під впливом таких обставин, повинна сповістити іншу рекомендованим листом у трьохденний термін з початку виникнення перешкод для виконання умов Договору.
10.3. Факт дії обставин непереборної сили підтверджується висновком Торгово-промислової палати України або іншим документом компетентного органу.

11. Зміна, доповнення чи розірвання Договору

11.1.Цей Договір може бути змінено чи доповнено за одностороннім рішенням Постачальника. Зміни до Договору або Договір у новій редакції набувають чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою: www.alutech.ua/dogovor-postavki/.
11.2. Постачальник не несе будь-якої відповідальності у випадку, коли інформація про зміну Договору, що оприлюднена в мережі Інтернету згідно п. 1.6. цього Договору, не була отримана та/або вивчена та/або правильно зрозуміла Покупцем.

12. Інші умови

12.1. З питань, не урегульованих даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
12.2. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.
12.3. Сторони в порядку дотримання Закону України «Про захист персональних даних» надають дозвіл на отримання, обробку та використання бази персональних даних з метою належного виконання умов Договору.
12.4. В разі, якщо податковими органами (державної фіскальної служби) через повідомлення-рішення, внесення корегувань у особовий рахунок Постачальника, як платника податку, іншим способом) та/чи рішенням (постановою) суду буде відкориговано зобовязання Постачальника з ПДВ за будь-якими операціями з Покупцем, або зменшені валові витрати (витрати) Постачальника на вартість послуг (товарів), що були надані поставлені Покупцю Постачальником, донараховані Постачальнику податки, збори, обов’язкові платежі, нараховані Постачальнику штрафні санкції за порушення податкового законодавства чи судом буде прийнято рішення про стягнення на користь держави отриманого з угоди, що визнана недійсною, і це буде пов’язано включаючи але не обмежуючись з:

 • анулюванням (відміною) державної реєстрації Покупця або залучених ним третіх осіб;
 • виключенням Покупця або залучених ним третіх осіб з реєстру платників податків на додану вартість (в тому числі анулюванням свідоцтва платника ПДВ);
 • господарськими відносинами Покупця та/чи його контрагентів із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, що зафіксовано в актах перевірки податкових органів (державної фіскальної служби) чи рішенням (постановою) суду;
 • неналежним веденням Покупцем або залучених ним третіх осіб бухгалтерського та/чи податкового обліку, несвоєчасним, невідповідним шляхом, не в повній мірі наданням у податкові органи необхідної податкової звітності;
 • встановленням податковим органом чи судом недійсності (в тому числі нікчемності) угоди, укладеної між Покупцем та Постачальником чи Покупця та його контрагентами;
 • будь-якими фактами, що пов’язані порушенням Покупцем або залучених ним третіми особами податкового законодавства,
Покупець зобов’язується протягом п’яти днів з дати відправки Постачальником відповідної вимоги Покупцю за його місцезнаходженням сплатити Постачальнику грошові кошти в розмірі, що дорівнює сумі, на яку Постачальнику збільшено податкові зобов’язання з ПДВ, зменшено валові витрати, донараховані податки, збори, обов’язкові платежі, нараховані штрафні санкції (надалі — Компенсація).
В разі наявності заборгованості Постачальника перед Покупцем за будь-якими договорами або за позадоговірними зобов’язаннями, Постачальник має право в односторонньому порядку утримати компенсацію із суми грошових коштів, що підлягають оплаті Покупцю за будь-якими грошовими зобов’язаннями, або із вартості Товарів, які Постачальник зобов’язаний поставити Покупцю.
12.5. Сторони домовились про підписання документів щодо цього Договору (Специфікації, видаткові накладні та інші) за допомогою електронних цифрових підписів у системі «ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН» (https://document.online).При цьому незалежно від дати підписання документа за допомогою електронних цифрових підписів у системі «ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН» (https://document.online) датою документа сторони вважають дату, що зазначена у верхній частині документа в реквізитах відповідного документа.
12.6. Сторони домовились, що за допомогою сервісу «ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН» (https://document.online), вони можуть слати один одного будь-які листи/повідомлення/доручення ті інші односторонні документи. При цьому датою доставки такого документа адресату буде дата надсилання відправником. Дана умова розповсюджується зокрема, але не виключно, на повідомлення згідно п.п. 4.2.2, 4.2.3. У випадку, якщо Покупець не використовує сервіс «ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН» (https://document.online), Постачальник вправі надсилати повідомлення згідно п.п. 4.2.2, 4.2.3 на електронну адресу Покупця, що зазначена Покупцем як контактна при встановленні відносин з Постачальником або надана в процесі співпраці.

Реквізити Постачальника

Найменування: ТОВ «Алютех-К»
Адреса юридична та фактична: 07400, Київська область, місто Бровари, вул. Оникієнка, буд. 61
ЄДРПОУ 35234409
ІПН 352344026508
IBAN: UA143220010000026003001359387 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
Платник податку на прибуток на загальних умовах
Тел./факс: +38 (044) 451-83-65


Розрахувати
Розрахувати
Розрахувати
Розрахувати